Tuyển chọn đề tài NCKH của sinh viên tham gia Cuộc thi khởi nghiệp

Thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” (gọi tắt là Đề án 1665);

Thực hiện Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục (Quyết định số 1230);

Căn cứ nội dung Kế hoạch số 239/KH-BGDĐT, ngày 16/4/2020 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1715/QĐ-BGDĐT, ngày 29/6/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT v/v ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2020” (SV_STARTUP_2020);

Scroll