Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Trưởng khoa Tài chính – Ngân hàng

TS. Nguyễn Văn Quang – Điện thoại: 0243.6230.741

Email: tcnh@hou.edu.vn

Scroll