Tài liệu học tập môn Tin ứng dụng, HK1, năm học 2020-2021

20/10/2020

Chương 2: Xử lý bảng biểu kinh tế

- Hàm Logic và hàm toán học

Hàm thống kê và hàm xử lý dữ liệu

- Hàm xử lý chuỗi

- Hàm tìm kiếm               Đáp án

Chương 3: Sử dụng các hàm tài chính trong Excel

Hàm khấu hao Tài sản cố định

- Hàm tính toán Hiệu quả vốn đầu tư                     (Bài tập)

- Hàm chứng khoán                                             (Bài tập)

Chương 4,5: Ứng dụng Excel trong giải các bài toán tối ưu + Ứng dụng Excel trong phân tích và dự báo kinh tế

Đọc tài liệu Chương 4,5 tại đây

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG

Mã đề 0119

Mã đề 0219

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ MÔN TIN ỨNG DỤNG

Lớp Sáng Thứ 4

Lớp Chiều Thứ 4

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG 

Đề cương

(Lượt Xem:5668)

Tin Liên Quan